REGULAMIN KLUBU ELASTYNA FITNESS


ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług klubu Fitness Elastyna w Krakowie, zwanego dalej Klubem.

2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem zobowiązania  do stosowania jego postanowień. W przypadku nie zaakceptowania Regulaminu Klient nie może korzystać z usług Klubu

3. Młodzież do 16-tego roku życia nie może uczestniczyć w zajęciach i treningach (nie dotyczy to zajęć dla dzieci), młodzież w wieku od 16 do 18 roku życia może uczestniczyć w zajęciach i treningach, tylko za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.

4. Na terenie Klubu zabrania się;
   a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
   b) używania tytoniu
   c) używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod wpływem tych środków
   d) wprowadzania zwierząt
   e) handlu i akwizycji
   f) naklejania i pozostawiania reklam bez wiedzy i zgody Managera Klubu.

5. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest przez Klienta pełna odpowiedzialność finansowa.

6. W przypadku pozostawienia rzeczy w szafce i zabraniu kluczyka ze sobą, rzeczy zostaną wyjęte i będą do odbioru w Recepcji Klubu Elastyna. W momencie gdy szafka będzie zamknięta Klient zostanie obciążony kosztami wymiany zamka w wysokości 50 zł.

7. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z  urządzeń i zajęć w Klubie.

8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.

9. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.

11. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

12. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klubu ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu .

13. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Fitness Elastyna.

14. Klient ma prawo  pisemnego odwołania się od decyzji do Prezesa Fitness Elastyna.


  ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH FITNESS 


  I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W Klubie obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe czyste, zamienne, dostosowane do rodzaju treningu.

2. Rozkład zajęć ogłaszany jest w odrębnym harmonogramie pracy Klubu. Odpłatność za wstęp do Klubu, zasady rezerwacji i uczestnictwa w zajęciach Klubu ustala odrębnie Harmonogram zajęć i rezerwacji oraz  Cennik Klubu. Harmonogram i Cennik dostępny jest w recepcji Klubu. Klub zastrzega sobie możliwość odwołanie zajęć z powodu Świąt lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

3. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn   technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.

4. Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem Klient oświadcza że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z usług będących w ofercie Klubu i w tym zakresie uczestniczy w zajęciach oraz korzysta z  usług Klubu na własną odpowiedzialność.

5. W Klubie obowiązuje zachowanie higieny osobistej i czystości oraz używanie osobistego ręcznika. Ręcznik można wypożyczyć odpłatnie w recepcji Klubu.

6. W przypadku osób biorących udział w programach „MAMA FIT” Klub wymaga pod rygorem niedopuszczenia uczestników do zajęć przedstawienia stosownego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego  wydanego przez lekarza prowadzącego.

7. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych przed przystąpieniem do zajęć należy o tym poinformować instruktora.

8.W przypadku karnetów ilościowych niewykorzystane wejścia nie przechodzą na następny karnet.

9.Istnieje możliwość zamrożenia karnetu w przypadku choroby lub kontuzji potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, okazanym managerowi ds. fitness.


II REZERWACJA ZAJĘĆ

1. Akceptując powyższy regulamin Klient akceptuje także regulamin rezerwacji zajęć – w pełni dostępny na recepcji Klubu oraz na stronie internetowej

2. W przypadku spóźnienia na zajęcia fitness Klient traci gwarancję miejsca w grupie pomimo rezerwacji, w związku z udostępnieniem miejsc na sali klientom z listy rezerwowej.

3.Osoba spóźniona może dołączyć do grupy po czasie rozpoczęcia zajęć, tylko w przypadku wolnych miejsc oraz za zgodą instruktora fitness prowadzącego dane zajęcia.

4.Rozgrzewka jest istotnym elementem treningu, każdy Klient spóźniony na zajęcia ćwiczy na własną odpowiedzialność.